AgroAgenda Noord-Nederland

De AgroAgenda is los! Voor behoud van concurrentiekracht, een schone sector en aansluiten bij de biobased economy. Met eigen Noord-Nederlandse projecten als Bio-LNG uit melk en suiker, Regioleren, Amazing Grazing, Plant Value en Agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Ons economisch succes

De AgroAgenda is een initiatief van Greenlincs en is door de sector zelf opgesteld, samen met tal van belanghebbende partners. Doel: het agro-succes van het noorden versterken door innovatie en verduurzaming. Dit is ondernemersinitiatief, onderzoek en nieuwe samenwerking voor nu en voor de toekomst. We hebben dan ook een sterke basis: Nederland is na de VS de grootste exporteur van landbouwproducten ter wereld, met een forse bijdrage van Noord-Nederland. De sector is dan ook sterk geworteld in onze regio. De hele noordelijke agro- en foodketen, de boeren voorop, leveren dag in dag uit kwaliteitsproducten.

Innovatie door agri-ondernemers en samenleving

Eind januari 2014 troffen ruim 100 vertegenwoordigers van bedrijven (Avebe, Campina, Ecostyle), kennisinstellingen (VHL, Nordwin), overheden (provincies) en maatschappelijke organisaties (LTO-Noord, milieufederaties) elkaar, voor de aftrap van de AgroAgenda. Deze gezamenlijk opgestelde AgroAgenda is een concreet plan, gebaseerd op de kracht van de sector en van de regio, met een heldere ambitie en vijf concrete programmalijnen. De AgroAgenda kwam tot stand onder aanvoering van professor Rudy Rabbinge, agronoom, politicus en hoogleraar aan de WUR in Wageningen.

Duurzame ambitie van de AgroAgenda

De AgroAgenda: “Als noordelijke agro- en foodsector zijn wij er van overtuigd, dat met een gezamenlijke noordelijke aanpak een krachtige impuls kan en ook moet worden gegeven aan de ontwikkeling in de richting van een biobased economy. Als het gaat om verduurzaming, merken we toenemende maatschappelijke druk én hebben we zelf een duidelijke interne motivatie.”

De ambitie van de partners in de AgroAgenda is een noordelijke Agrosector die:

  • modern en renderend is
  • schoon en efficiënt produceert
  • in balans is met mens en omgeving

Kortom:

“We blijven marktgericht werken en willen daarbij goed invulling geven aan maatschappelijke wensen als dierwelzijn, volksgezondheid, biodiversiteit, landschap, klimaat, energie en de relatie boer-burger.”

Dat draagt bij aan continuïteit van de sterke concurrentiepositie in Nederland, Europa en de rest van de wereld. Juist ook met de ingrijpende hervorming van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid op komst.

Sterk netwerk voor biobased economy

De AgroAgenda Noord-Nederland is een sterk noordelijk netwerk van bedrijven, kennisinstellingen, overheden en organisaties. We hebben heldere programmalijnen voor de projecten onder onze paraplu:

1. Koploper zijn in duurzame primaire productie
2. Meer toegevoegde waarde in de keten
3. Landbouw en omgeving in balans
4. Aandacht voor infrastructuur; samenhang in verkaveling, bodem, water en klimaat

Kennisnetwerk voor ontwikkelen, leren en toepassen

Nieuwe deelnemers zijn welkom!

De AgroAgenda is een ontwikkelagenda. Innovatieve partijen kunnen zich aansluiten en goede projecten verdienen een plek op de Agenda. Nieuwe deelnemers en ambassadeurs zijn van harte welkom!