Programmalijnen

1. Duurzame primaire productie

De huidige productiewijze zowel economisch als ecologisch verder verduurzamen. Noord-Nederland als koploper in verduurzaming en daarmee tot voorbeeld voor Europa en de wereld!

2. Meer toegevoegde waarde in de keten

We willen een leidende en toonaangevende positie in Europa vervullen als het gaat om duurzaam gebruik van groene grondstoffen in de hele keten. Onze kennisnetwerken tussen agro&food en chemie, watertechnologie, energie en healthy ageing benutten o.a. voor efficiënter gebruik van biomassa. De productie van gezond voedsel en de verwerking van groene grondstoffen en reststromen tot hoogwaardige producten.

3. Landbouw en omgeving

We willen de landbouw ruimte blijven bieden om zich te ontwikkelen, in balans met de andere functies in het landelijk gebied, zoals wonen en landschapsbeheer en andere vormen van blauwgroene diensten bijdraagt aan een verbetering van de kwaliteit van het landelijk gebied.

4. Aandacht voor infrastructuur

Nederland heeft zijn sterke positie onder meer te danken aan de goede externe productieomstandigheden: de verkaveling en de waterhuishouding. Ondertussen speelt er de voortgaande schaalvergroting in de landbouw, klimaatverandering met grotere tekorten en overschotten aan water en toenemende verzilting langs de noordelijke kuststrook, bodemdaling door delfstoffenwinning en veenoxidatie. Hierop spelen we in met kavelruil en optimalisatie van de waterhuishouding. Met integrale projecten worden naast landbouwdoelen ook doelen van andere belangen gediend, zoals die van de Kaderrichtlijn Water, natuur, recreatie en leefbaarheid.

5. Sterk kennisnetwerk

Een sterke agrosector vraagt een sterk kennisnetwerk. Kennis ontwikkelen en leren gebeurt in veel gevallen door samen te werken aan vragen van bedrijven en maatschappelijke organisaties. Praktijkkennis, onderzoek en onderwijs zorgen samen voor duurzame productie en nieuwe toepassingen van agrarische producten.