Opheffing melkquotum biedt kansen én bedreigingen

De opheffing van het Europese melkquotum op 1 april biedt zowel kansen als bedreigingen voor de Nederlandse zuivelsector. Dat heeft alles te maken met de sterke positie van ons land als zuivelproducent.

Positief is dat de mondiale zuivelmarkt een gezonde groeimarkt is. Voorheen kon de Nederlandse sector hier door het melkquotum niet optimaal van profiteren. Daarnaast levert meer melkproductie simpelweg meer werk op. Waar melkveehouderijen voorheen bjina altijd binnen de familie bleven, zullen er nu zelfs nieuwe melkveebedrijven gaan ontstaan, zo is de verwachting.

De afschaffing van het quotum heeft echter ook nadelen. Zo bestaat er de angst dat melkveehouders overijverig worden en aldus zorgen voor overschotten en lagere prijzen. Ook is er kans dat de sector door de schaalvergroting het natuurbehoud en het dierenwelzijn uit het oog verliest.

Bron: Leeuwarder Courant