Overheidssteun voor onderzoek naar reductie ammoniakuitstoot

Het ministerie van Economiche Zaken stelt 4,5 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek naar manieren om de uitstoot van ammoniak in de veeteelt te reduceren. Ondernemers die ideeën hebben voor innovatieve stalsystemen of voerconcepten, kunnen voor de uitvoering hiervan een bijdrage krijgen uit de subsidiepot.

De plannen die worden ingediend moeten naast een reductie van de ammoniakuitstoot een groter dierenwelzijn opleveren. Het uiteindelijke doel van de subsidieregeling is om de stikstofbemesting van Natura 2000-gebieden te verminderen.

Bron: Leeuwarder Courant