Innovatie Veenkoloniën

aardappelruggen; precisielandbouw bron HZPC

Het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën 2012-2020 is het eerste resultaat van samenwerking tussen AVEBE, ANOG (Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen), LTO Noord en de Agenda voor de Veenkoloniën om te bereiken dat de landbouw in de Veenkoloniën in 2020 een vitale sector is en blijft. De belangrijkste doelen per 2020 van het Innovatieprogramma zijn:
• Rendement: naar 15 ton zetmeel, 15 ton suiker en 10 ton graan per hectare.
• Inkomen: een kwart van het ondernemersinkomen uit biobased products.
• Energie: 20% lokaal en groen geproduceerd e energie.
• Mineralenkringlopen: sluiten van mineralenkringlopen op gebiedsniveau.
• Vergroening: 5% van het landbouwareaal inzetten voor vergroening.
• Kennis & Innovatie: ontwikkeling professioneel en innovatief “Kennisnetwerk Veenkoloniën”.

Zoals blijkt uit bovenstaande doelen is de strategie vooral “Meer met Minder”: door efficiënter gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen wordt een duurzame opbrengstverhoging gerealiseerd. Hierdoor zal er ook ruimte ontstaan voor andere functies die bijdragen aan de leefbaarheid van het gebied.

Eén van de majeure projecten die hieraan invulling geeft is het KANON-project “Duurzame opbrengstverhoging Veenkoloniën”. Dit project is gestart in 2013 en heeft een looptijd van 4 jaar. Het streven is vernieuwingen en oplossingen te realiseren op het gebied van:
• Bodemkwaliteit om structurele verhoging van de opbrengsten mogelijk maken.
• Variatie in de bodem op het gebied van bemesting, gewasbescherming en irrigatie.
• Teeltproblemen (ziekten, plagen, etc.), die doorgroei van de gewasopbrengsten in de weg staan.

Veel aandacht zal uitgaan naar de vertaling van nieuwe kennis naar het boerenerf door demonstraties op primaire bedrijven.

Een ander project dat van groot belang is voor het bereiken van de doelen is het project “Investeren in duurzame aardappelrassen”. Hierbij zijn Averis Seeds en HZPC bezig met het versneld ontwikkelen van nieuwe aardappelrassen met een hogere productiviteit en minder ziektegevoeligheid. Voor de teelt van zetmeelaardappelen zal dit op termijn gaan betekenen dat de opbrengst met een factor 2 omhoog gaat, terwijl het gebruik van fungiciden met 80 procent wordt verlaagd.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Innovatie Veenkoloniën.