Nutrient Platform beoogt volwassen markt voor gerecyclede nutriënten

Nutriëntenrecycling vormt een hoge prioriteit in het rapport ‘Nederland Circulair in 2050’, waarin de Nederlandse overheid haar rijksbrede programma circulaire economie heeft gepresenteerd. Nederland is koploper in de recycling van nutriënten uit reststromen. Daarom gelooft het Nutrient Platform in concrete resultaten op korte termijn. Het Platform presenteert op 5 oktober a.s. om 14.15 uur haar actieplan ‘Ambitie Nutriënten 2018’ bij restaurant Instock in Den Haag. Staatssecretaris Sharon Dijksma en Louise Vet, directeur NIOO-KNAW, zullen de ambitie inleiden met hun eigen visie.

Reststromen zoals afvalwater, zuiveringsslib en mest bieden grote potentie voor het terugwinnen van nutriënten zoals fosfaat, stikstof en kalium; grondstoffen die aan de basis liggen van alles wat groeit en bloeit. De eerste gerecyclede nutriënten vinden hun weg al naar de markt, maar dit is nog geen volwassen markt. De voedingsmiddelen- en chemische industrie, in aanvulling op de landbouw, gaan de komende jaren een grotere rol spelen in de afname van gerecyclede nutriënten. Daarom neemt het Nutrient Platform het voortouw om de markt voor gerecyclede nutriënten zo snel mogelijk op te schalen. Dit draagt bij aan een circulaire, toekomstbestendige en duurzame nutriënten economie.

Met het actieplan ‘Ambitie Nutriënten 2018’ willen de leden van het Nutrient Platform zich gezamenlijk inspannen om onder andere het volgende te realiseren.

  • Het aanbod van gerecyclede nutriënten beter te laten aansluiten op de vraag vanuit de landbouw en industrie;
  • Wet- en regelgeving rondom afval en grondstoffen in Nederland en Europa zodanig te harmoniseren dat het nutriëntenrecycling in de circulaire economie stimuleert;
  • De bewustwording over de eindigheid, geopolitieke afhankelijkheid en milieuproblematiek rondom nutriënten te vergroten;
  • Mogelijkheden uit te zoeken voor prikkels die duurzaam nutriëntengebruik stimuleren, zoals certificering en groene labeling.

Deze acties vormen een eerste aanzet richting een volwassen markt voor gerecyclede nutriënten.

Sinds 2011 zijn bedrijven, kennisinstellingen, NGO’s en ministeries verenigd in het Nutrient Platform met als doel de nutriëntenkringloop te sluiten door het creëren van een Europese markt voor gerecyclede nutriënten. Het Nutrient Platform is uitgegroeid tot een netwerk van 36 partijen uit o.a. de voedingsmiddelenindustrie, landbouw, watersector, meststoffensector en afvalverwerking. Vanuit de leden van het platform zijn verschillende nieuwe initiatieven ontstaan zoals de Biofosfaatfabriek, SaNiPhos en de Energie- en Grondstoffenfabriek. De samenwerking heeft inmiddels geleid tot 4 aangenomen moties in de Tweede Kamer over de einde-afvalstatus en prioriteren van de kwaliteit van gerecyclede nutriënten in plaats van de herkomst. Ook is er op aangeven van de leden van het Nutrient Platform een nieuwe categorie ‘Herwonnen fosfaten’ onder de Meststoffenwet tot stand gebracht. Het Ketenakkoord Fosfaatkringloop dat in 2011 door de deelnemers van het Nutrient Platform werd ondertekend, wordt nu opgevolgd door het actieplan ‘Ambitie Nutriënten 2018’. Nederland streeft hiermee als eerste land een volwassen markt te creëren voor gerecyclede nutriënten.

RUG en noordelijke hogescholen bundelen krachten op gebied van biobased economy

De Rijksuniversiteit Groningen en de vier noordelijke hogescholen bundelen hun onderzoeksactiviteiten op het gebied van de Biobased Economy. Hiervoor is de Bio Economy Region Northern Netherlands (BERNN) opgericht.

Volgens de initiatiefnemers zijn alle essentiële factoren voor een succesvolle transitie naar een biobased economy in het Noorden voorhanden. De productie van biomassa door de agrifoodsector is nergens in Nederland zo groot, er is een sterke chemiesector in Delfzijl en Emmen en een uitgebreide infrastructuur op zowel energie- als logistiek gebied.

Om deze voordelen zo goed mogelijk te benutten en de positie van Noord-Nederland in de biobased economy verder te versterken is BERNN opgericht. Dit samenwerkingsverband moet zorgen voor toponderzoek en een goed opgeleide beroepsbevolking, zodat de kennis van de ‘brug naar innovatie’ kan vormen.

bron: Groninger Internet Courant

Primeurs op het Biobased Business Event Emmen

Het Groene Chemie cluster in Emmen is flink in ontwikkeling. Dat bleek op de tweede editie van het Biobased Business Event Emmen op 22 september, dat plaats vond op het Emmtec Industry & Businesspark. Tijdens de vorige editie werd de belofte uitgesproken dat er werk gemaakt zou worden mét de Biobased Economy. Het resultaat ruim een jaar later mag er zijn. Met o.a. de ontwikkeling van de eerste BioPET100 verpakking voor cosmetica en de vestiging van Fiby Products in Emmen. Primeurs tijdens het Biobased Business Event Emmen, dit jaar samen georganiseerd met het 3DprintEU Congres.

Een primeur van wereldformaat!
De schaalsprong naar de realisatie is gemaakt, een grote sprong in de ontwikkeling van de biobased economy. Hét voorbeeld is de presentatie van de allereerste BioPET100 verpakking voor cosmetica. BioPET100 is het bewijs dat je een product kunt realiseren van gelijke kwaliteit (fossiel – biobased). En het laat zien dat biomassa reststromen kunnen worden gebruikt als grondstof voor de productie van bestaande kunststoffen. Een technologie die zich goed leent voor opschaling! Een consortium van MKB bedrijven en kennisinstellingen is verantwoordelijk voor deze baanbrekende ontwikkeling.

Composietencluster Emmen verder versterkt.
Met de vestiging van Fiby Products krijgt Emmen er een nieuw (bio)composieten bedrijf bij en wordt het groene Chemie cluster verder versterkt. Fiby Products gaat duurzame producten en componenten ontwikkelen, fabriceren en verkopen, voor de weg- en waterbouw gerelateerde producten (sluisdeuren, kipperwagens). Fiby Products is een samenwerking tussen Composite Technology Center (CTC), Machinefabriek Emmen en Roelofs Kippers.

Andere primeurs waren de presentatie van het eerste concept design van ‘Workplace 2020’, dat voorkomt uit het bijzondere project ‘Circulair Biobased Design’ van kennisinstituut Green PAC en Drentea. En de bekendmaking van de oprichting van Bio Economy Region Northern Netherlands (BERNN), waarin de Rijksuniversiteit Groningen en de vier Noordelijke Hogescholen samenwerken om te bevorderen dat kennis wordt omgezet in industriële toepassingen.

Ook deze tweede editie was Emmtec Industry & Businesspark gastheer van het Biobased Business Event Emmen. Op deze uitzonderlijke locatie bezochten zo’n 650 bezoekers de bijna 80 organisaties op de beursvloer, inspirerende lezingen van o.a. Joan Hanegraaf (Oerlemans Plastics), Nelo Emerencia (Bio-based Industry Consortium) en Rop Zoetemeijer (Biobased Delta), workshops en demonstraties. Zowel over biobased ontwikkelingen als 3D (metaal)printen. Op het Financieringsplein, mede mogelijk gemaakt door de Rabobank, kreeg men informatie over subsidies en fondsen. Twaalf kennisinstellingen vormden tezamen het onderwijsplein. Het Biobased Business Event Emmen is mede een initiatief van de Provincie Drenthe en de gemeente Emmen om de ontwikkeling naar een Biobased Drenthe te stimuleren en te faciliteren.

Biobased verpakking voor cosmetica

Biobased verpakking voor cosmeticaBiobased verpakking voor cosmetica De verpakkingsindustrie zet vol in op verdere vergroening. Bij kunststof verpakking kan dit door andere grondstoffen te kiezen, biomassa in plaats van fossiel. Dit is in feite de kernboodschap in het eerder dit jaar verschenen rapport The new plastics economy: Rethinking the future of plastics van de Ellen MacArthur Foundation.

PET

Een veel gebruikte kunststof is PET. Een consortium van MKB bedrijven en kennisinstellingen heeft via een uniek procedé uit biomassa high-performance PET gemaakt. Deze PET is daarmee 100% biobased. Deze BioPET100 is geschikt voor hoogwaardige toepassingen in onder andere de cosmetica. Tijdens het 2de Biobased Business Event in Emmen op 22 september 2016 zijn enkele zogenaamde cosmetic containers gepresenteerd met een deksel gemaakt van BioPET100.

Baanbrekende ontwikkeling

Deze baanbrekende ontwikkeling is het resultaat van een intensief innovatietraject. De BioPET100 is gemaakt van glycerine afkomstig van SunOil Biodiesel in Emmen. Glycerine is een restproduct dat ontstaat bij de productie van biodiesel. Met behulp van de pyrolyse technologie van BioBTX BV in Groningen, ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen, is de glycerine omgezet naar een mengsel van zogenaamde bio-aromaten. Na de omzetting is een van de geproduceerde bio-aromaten op kwaliteit gebracht, door Syncom BV in Groningen. Dit tussenproduct is vervolgens gepolymeriseerd door Cumapol bij API, beide in Emmen. Hier heeft ook de Stenden Hogeschool in Emmen aan bijgedragen. Tot slot heeft Dufor uit Zevenaar bij Aarts Plastic (Waalwijk) het spuitgieten uitgevoerd. Daarmee was de allereerste BioPET100 verpakking voor cosmetica een feit.

Toekomst

Deze BioPET100 showcase gemaakt van een reststroom is een wereldprimeur. Dit succes laat zien dat biomassa reststromen gebruikt kunnen worden als grondstof voor de productie van bestaande kunststoffen. De technologie leent zich goed voor opschaling. De consortiumpartners maken zich hier sterk voor.

Waddenfonds steekt miljoenen in duurzaam toerisme

Het Waddenfonds komt met een nieuwe subsidieregeling voor duurzaamheidsprojecten in de toerisme- en recreatiesector. Uit een pot van 3,5 miljoen euro kan per project maximaal 500.000 euro worden aangevraagd.

Of een initiatief in aanmerking komt voor een bijdrage, wordt beoordeeld door een commissie van deskundigen. Een voorwaarde voor toekenning onder meer dat een project bijdraagt aan de beleving van de Waddenzee als Werelderfgoed.

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend tot 2 februari 2017.

Bron: Leeuwarder Courant

Vergoeding FrieslandCampina voor niet-geproduceerde melk

Melkveehouders van FrieslandCampina krijgen tot en met maart volgend jaar tien cent voor elke liter melk die ze niet produceren. Het zuivelconcern wil op die manier bijdragen aan de vermindering van de melkproductie en daarmee de productie van fosfaat. FrieslandCampina trekt een bedrag van 15 miljoen euro uit voor de vermindering van de melkproductie met 150 miljoen liter.

Het bedrag van 10 cent komt bovenop de 14 cent die de boeren per liter niet-geproduceerde melk krijgen van de EU.

Onlangs meldde FrieslandCampina al dat op termijn duizend boeren een monovergister krijgen, waarmee biogas kan worden geproduceerd.

Bron: RTV Noord

Rijk zet in op volledig circulaire economie in 2050

Rijk zet in op volledig circulaire economie in 2050Het Rijk gaat in gesprek met het bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties om gezamenlijk tot een ‘nationaal grondstoffenakkoord’ te komen. Doel is om de Nederlandse economie in 2050 volledig te laten draaien op herbruikbare grondstoffen.

Naast het maken van afspraken met alle betrokken partijen, steekt het Rijk ook geld in een betere afvalscheiding, zodat herbruikbare grondstoffen beter behouden blijven. In totaal is er 27 miljoen euro beschikbaar voor verbetering van de afvalscheiding en de ontwikkeling van beter recyclebare verpakkingsmaterialen.

Ook zal het Rijk in gesprek treden met de drie grootste Nederlandse banken. Het doel hiervan is om het voor innovatieve bedrijven gemakkelijker te maken financieringen te krijgen voor circulaire projecten. Volgens het kabinet hebben de banken al aangegeven hier welwillend tegenover te staan.

In het nog op te stellen ‘nationaal grondstoffenakkoord’ moeten onder meer afspraken komen met het bedrijfsleven over bijvoorbeeld de recycling van afgedankte smartphones, het hergebruik van sloopafval voor de bouw van nieuwe gebouwen en het gebruik van duurzaam biologisch composietmateriaal.

“De ambitie van het kabinet is om met bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden effectiever, slimmer én winstgevender om te gaan met schaarse grondstoffen en reststromen”, aldus minister Henk Kamp van Economische Zaken. “Op deze wijze bouwen we aan een circulaire economie die niet alleen goed is voor ons klimaat, maar ook inkomsten en banen oplevert.

Uit onderzoek is gebleken dat de circulaire economie tot 2023 goed is voor een marktwaarde van 7,3 miljard euro per jaar en werkgelegenheid voor 54.000 Nederlanders. “Kansen dus te over voor ons bedrijfsleven”, aldus minister Kamp.

Bron: Persbericht Rijksoverheid

Topman FrieslandCampina: mono-vergister voor 1000 boeren

De nieuwe topman van FrieslandCampina, Roelof Joosten, heeft het plan opgevat om bij 1000 leden-melkveehouders een mono-vergister te plaatsen. Dat is een installatie die uit drijfmest biogas opwekt.

De eerste mono-vergister wordt volgende maand ergens in Friesland feestelijk geïntroduceerd. Waar en wanneer dat gebeurt, is nog niet bekend, maar vast staat wel dat minister Kamp van Economische Zaken erbij zal zijn. Na het plaatsen van die eerste vergister volgen er snel nog 200. Uiteindelijk is het de bedoeling dat bij 1000 melkveehouders zo’n vergister komt te staan. Voor boeren met zo’n mono-vergister snijdt het mes aan twee kanten. Ze kunnen geld verdienen met de verkoop van biogas, maar ze krijgen van FrieslandCampina ook een vergoeding voor elke ton CO2 die ze dankzij de vergister minder uitstoten.

In eerste instantie was er kritiek op het plan van Joosten, maar volgens de topman wordt in die discussie vergeten dat voor FrieslandCampina de belangrijkste drijfveer het verminderen van de uitstoot van CO2 is. “Als zuivelsector hebben we ons daaraan gecommitteerd. In onze keten zijn zuivelfabrieken verantwoordelijk voor 10 procent van de uitstoot van broeikasgassen en de bedrijven van onze leden-melkveehouders voor 90 procent.” En die uitstoot vindt voor een groot deel plaats via mest. Door die via de vergister af te vangen en om te zetten in biogas is dus een grote klimaatwinst te boeken, zegt Joosten.

FrieslandCampina voorziet voor de komende tijd vooral groei bij kindervoeding, zuiveldranken en merkkazen. Vooral van de merkkazen zijn de verwachtingen hooggespannen. Volgens Joosten zitten er mooie innovaties in de pijplijn.

Bron: Dagblad van het Noorden

FrieslandCampina richt coöperatie op voor vergistingsinstallaties

Zuivelconcern FrieslandCampina heeft een coöperatie opgericht waarmee het vergistingsinstallaties voor zijn leden wil faciliteren. FrieslandCampina neemt de stroom die wordt opgewekt door de vergisting van rundermest zelf af.

FrieslandCampina is in gesprek met de bank over een regeling waarbij leden een monovergister via het zuivelconcern kunnen leasen.

Het initiatief is één van de manieren waarop FrieslandCampina de strijd aanbindt met het mestoverschot en de uitstoot van koolstofdioxide. Naast het faciliteren van vergistingsinstallaties hoopt het zuivelconcern de Europese Unie zover te krijgen dat boeren hun mest kunnen gebruiken als vervanger van kunstmest.

Bron: RTV Noord